tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The Rucker Park Tournament of the Midwest-- Holla Back
Ayyo, I'mma win that Gus Macker this year
viết bởi Dave Is The Man 20 Tháng tư, 2005