tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

gus squatch chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?