tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Like a Chinese pot sticker, gyoza is a Japanese dumpling. very yummy! xP
Gyoza!!! Gyoza, gyoza, gyoza, gyoza!!! I found a gyoza whilst i was randomly walking down the sidewalk!!!
viết bởi Imp Ella 14 Tháng sáu, 2008
 
2.
Slang term for the drug Cocaine. Also gyoza platter gyoza plate or Yoza.
What up Case, you got that gyoza plate?
viết bởi MengMeng4 20 Tháng năm, 2005