tìm từ bất kỳ, như là rimming:

h. g. wells's the time machine chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?