Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:

hadj chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?