tìm từ bất kỳ, như là hipster:

hairy ears chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?