tìm từ bất kỳ, như là fleek:

hairy woman chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?