tìm từ bất kỳ, như là pussy:

half-done reporting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?