tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
1. To be a gangster of hamster origin.
2. Be cool, to "roll with tha homies".
"Aiyo, This nigger is a true hamster homie!"
viết bởi Psycho B 07 Tháng một, 2005