tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Noun- When a female proceeds to grasp a male penis and give it a tug job.
"What'd you do last night?
"Dude, Big Bird gave me a hand-doogler!"
"SHAZAM!"
viết bởi buttpirate99 07 Tháng năm, 2010