tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
adj. a few or a handful of something
person 1:Can I have a handfew of chips?
person 2:hell no get your own!
viết bởi Caela 07 Tháng chín, 2006
 
2.
A handfull that only contains a few of something.
I brought a handfew of chicken nuggets for lunch today!
viết bởi Tylerrrrr 10 Tháng chín, 2006