tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Wtf did you just say?
"Wtf are you doing?" "hanhg"
viết bởi MT. Ultimate hanhg pronouncer 01 Tháng chín, 2003