tìm từ bất kỳ, như là pretty face challenge:
 
1.
Vegan form of straight edge.
Billy: U Edge?
Daisy: Yeah!
Billy: U Vegan?
Daisy: Hard Edge Yeah!
viết bởi Kerb 28 Tháng mười một, 2004

Words related to hard edge

straight edge