tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To do it hard the right way.
OOoo I hard expounded her good.
viết bởi upincider321 21 Tháng một, 2011