tìm từ bất kỳ, như là rimming:

hard-working professional chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?