tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
when a person is fucking with your high
"fuck off, your harshing my mellow"
viết bởi Ricky_Slate 05 Tháng tư, 2004