tìm từ bất kỳ, như là dog in the bathtub:

harrison ford played han solo and indiana jones as sarcastic characters chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?