tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

harvard by the highway chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?