tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

has no relevance to excretion most commonly used between folks in chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?