tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
dark shaded sunglasses... used by the hated and ppl who like the song
I got my hata blockaz on! (i got my hata blockaz on)
viết bởi T Shane 12 Tháng năm, 2006