tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
a dolebludger living in housing commission (government housing)
i'm a hauso
it's a hauso 'hood
ahhh!!! a gang of hauso's!!!
viết bởi KraiZ 25 Tháng mười, 2004