tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
What somebody says when a flabby bitch needs some fat shaved...
Somebody: Have a shave you flabby bitch
*Flabby Bitch gets fat shaved*
viết bởi Flabby Bitch 16 Tháng hai, 2014