tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Means "have to".
I've gotta go now.=I have to go now.
He's gotta hit'im.=He has to hit him.
viết bởi Fangsta 17 Tháng ba, 2003

Words related to have gotta

gotta