Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

he who is a cumphage by sheer merit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?