tìm từ bất kỳ, như là fluffer:

head wings chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?