tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
To be given oral sex
Joe was headed by Jane yesterday
viết bởi Natle 24 Tháng tư, 2007