tìm từ bất kỳ, như là queefing:

heart breaking chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?