tìm từ bất kỳ, như là smh:

heart to heart talk chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?