tìm từ bất kỳ, như là thot:

heep of shit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?