Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

heep of shit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?