tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
1) Cool guy with sexy import models
2) someone who devises a virus
heeroh made aids..
viết bởi Pdiddy 29 Tháng tư, 2003