tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

hella expensive chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?