tìm từ bất kỳ, như là yeet:

hella nice chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?