tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A loving shout of praise for any song by Long Beach CA born musical pioneers Sublime.
Hellaluyeah! They're gonna play that song about getting the Dalmatian high!
viết bởi Richard Martensten 25 Tháng chín, 2007
 
2.
a loving shout of praise for any song by sublime
hellaluyeah! that was a great sublime song!
viết bởi Hodapp 24 Tháng chín, 2007