tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A chick flick for old ladies.
A: Did you see that movie Calendar Girls?
B: Hell no, that's such a hen flick.
viết bởi heartx3jess 23 Tháng bảy, 2010