tìm từ bất kỳ, như là bae:

hence the name 'Scene' chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?