tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Hepi is a Dakota name for "the third born child who is a boy".
A mother who has three children.... if the youngest child of the three is a boy, she could name him "Hepi". Pronounced: "Hey-pey".
viết bởi Hepi's Mom 05 Tháng một, 2014