tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

her cup over-flows chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?