tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
getting choked in the gullet
Yo, that kid just got hersleyed!!
viết bởi Mr. Shista 31 Tháng tám, 2006

Words related to hersley

choked garrote smothered stragled throttle