tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

heterosexual (or claims to be) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?