Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

heterosexual (or claims to be) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?