tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Hevi is just a synonym for a drug known as, "hash."
Brandon asked his friend Robert, "Where is the hevi? I need hevi."
viết bởi i am a gal who knows this word 30 Tháng mười, 2013