tìm từ bất kỳ, như là smh:

hey if i punched your knee...would you die? who am i stormy :) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?