tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

hey look its a black guy.aww,if only stomy was here chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?