tìm từ bất kỳ, như là thot:

hi my names luke dalton but you can call me muff cos i hav hair like a muff chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?