tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
the word grass in spanish. Also used as a slang term for weed (marijuana).

¡Hombre, dame la hierba loca!
(Give me the crazy weed man!)
viết bởi greenman 03 Tháng tư, 2007