tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Male masturbation
Little Jimmy's mother caught him from "high-fiving Yul Brenner" again.
viết bởi Yul 04 Tháng sáu, 2003