tìm từ bất kỳ, như là swoll:

his mom chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?