tìm từ bất kỳ, như là fleek:

histerical parents chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?