tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

historically chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?