tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

history hip hop chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?