tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To get knocked up by a rich man
Chick #1: Karen told me that the guy who owns the Walmart up the street got her pregnant.

Chick #2: Wow, she hit the baby daddy lottery.
viết bởi 2014_chiguy 16 Tháng mười hai, 2012